VODOVODY A KANALIZACE/právní předpisyTISK

Bezpečnostní list dle přílohy II Nařízení Komise (EU)

   •   28. 05. 2018

celý článek

Protokol testování výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou

   •   02. 05. 2018

celý článek

KONTROLY požárních hydrantu 2017-2018

   •   14. 11. 2017

celý článek

KANALIZAČNÍ ŘÁD – Stokové sítě města Miroslavi

   •   25. 10. 2017

celý článek

Obecně závazná vyhláška - požární řád města 2015

   •   08. 04. 2015

celý článek

Poznámky k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a její kontrolu

   •   23. 10. 2014

celý článek

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

   •   23. 10. 2014

celý článek

Vodovodní přípojka

   •   28. 07. 2014

celý článek

Nadzemní hydranty přednostně určené jako zdroj požární vody osazené na veřejné vodovodní síti města Miroslavi

   •   10. 07. 2014

celý článek

Změny odběratelských smluv od roku 2014

   •   20. 02. 2014

celý článek

Užitečné rady a informace na téma vodoměry versus odepisování a vyúčtovávání vody, jímky, septiky, vypouštění odpadních vod do kanalizace města a placení stočného

   •   26. 09. 2013

celý článek

Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu – požární voda

   •   19. 09. 2013

celý článek

Pět nejvýraznějších momentů nového občanského zákoníku ve vztahu k oboru vodovodů a kanalizací

   •   04. 07. 2013

celý článek

Trendy v hospodaření se srážkovými vodami z pohledu provozovatele kanalizace

   •   01. 03. 2013

celý článek

Hydrogeologie a právo 2012 – zasakování srážkových vod

   •   17. 12. 2012

celý článek

Metodika k nedovolenému vypouštění odpadních vod, způsobenému přetékáním žumpy

   •   17. 12. 2012

celý článek

Opravy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí

   •   08. 10. 2012

celý článek

Jímka, septik, nebo domovní čistírna odpadních vod? Výhody i nevýhody

   •   03. 10. 2012

celý článek

Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle vodního zákona

   •   10. 06. 2012

celý článek

Informace k problematice vodovodních a kanalizačních přípojek

   •   22. 05. 2012

celý článek

Informace k vypouštění odpadních vod z domácností a k vydání příslušného povolení

   •   07. 05. 2012

celý článek

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

   •   07. 05. 2012

celý článek

Upozornění na povinnost s připojením na kanalizaci – Informace města Miroslavi

   •   29. 02. 2012

celý článek