VODOVODY A KANALIZACE/právní předpisyTISK

Vodovodní přípojka

   •   28. 07. 2014

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění.

Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se jinak. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve veřejném vodovodu.

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Napojení na veřejný vodovod platí vlastník veřejného vodovodu.

Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel vodovodní sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky.
Rekonstrukci vodovodních přípojek hradí majitel vodovodní přípojky.

Poznámka:
Postup při zřizování vodovodní přípojky a technické podmínky připojení na vodovodní síť – info. podá vodohospodář SMM.